[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หมายเหตุุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
(ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม)
(ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัย)
(ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานสำหรับการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ อินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol หรือ Internet Telephony))