[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ติดต่อเรา
 

ที่ปรึกษา ประจำสำนัก ทท.

รองศาสตราจารย์ ดร. อาจณรงค์ ฐานสันโดษ  ผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
อ่าน บทสัมภาษณ์ คลิ๊ก


เจ้าหน้าที่สำนัก ทท.
 
ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ภายใน
1 นางนุสรา  ชูกูล ผอ. สำนัก (บ2) 910
2 นายสมศักดิ์  หล่ำศรี ผอ. สำนัก (บ3) 321
3 ดร. อธิวัจน์  เอี่ยมดิลกวงศ์ ผอ. สำนัก (บ3) 910
4 นายสุทิน  แกล้วกล้า พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1) 321
5 ดร. อรรถปรีชา  รักษาชาติ พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1) 910
6 นายบวร  มากนาคา พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1) 321
7 นายภาณุ  สิงห์หล้า พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1) 910
8 นายชัยชาญ  ชาญชัย พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1) 321
9 นายนิพล  ดอนเส พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1) 321
10 นายอดิเรก  ลักษณะ พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1) 321
11 นายสุรัช  ลีลาวรรณเขต พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1) 321
12 นายรุ่งเรือง  น้อยพันธ์ดี พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1) 321
13 นายวีรศักดิ์  แก้วศรีดำ พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก1) 321
14 นายดุษฎี  ปราชญานุพร พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก2) 321
15 นายธีระ  จงสมชัย พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก3) 321
16 นายณัฐจักร์  ปทุมลักษณ์ พนักงานปฏิบัติการ ระดับสูง (ก3) 321
17 น.ส.อัญชลี  ก้านเหลือง ลูกจ้าง สนง. 321
18 น.ส.มยุรา  พิทักษ์วงศ์ ลูกจ้าง สนง. 321
19 น.ส.สายหยุด  พันดวงชื่น จ้างเหมาบริการ 321
20 นายนิคม  ธรรมรักษา จ้างเหมาบริการ 321
21 นายรัชกร  ลิ่มเจริญ จ้างเหมาบริการ 321
22 น.ส.สุปรียา  แซ่ตัน จ้างเหมาบริการ 321
23 นายภาคย์  เมืองงาม จ้างเหมาบริการ 321


สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ที่อยู่ : อาคาร 3 เลขที่ 87 ถ. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2271-0151-60 ต่อ 320-322

โทรสาร : 0-2279-2273

E-mail : standard@nbtc.go.th