[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การติดฉลาก (Label) ที่เครื่องวิทยุคมนาคม
  
     การแสดงเครื่องหมาย (Label) เป็นการกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมให้กับเครื่องวิทยุคมนาคม ที่ได้รับ อนุญาตทำ หรือนำเข้ามาในประเทศ และผ่านการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการจากสำนักงาน กสทช. แล้ว

      ข้อมูลบนเครื่องหมาย คือหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม (Registration number) มิใช่หมายเลขของการทดสอบรับรองตัวอย่าง (Type approval number)


      ผู้ได้ รับใบอนุญาตทำ หรือนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างแล้ว จะต้องส่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตทำ หรือนำเข้า ให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการ และกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม ยกเว้นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้ประกาศยกเลิกกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม ได้แก่ เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายที่ใช้ในการให้บริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ ดังนี้

1.บริการโทรศัพท์ระบบรวงผึ้ง (Cellular)

2.บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สาย (Wireless local loop)

3.บริการโทรศัพท์พื้นฐานใช้งานนอกสถานที่ (Personal communication telephone)

4.บริการวิทยุติดตามตัว (Paging radio) (เฉพาะที่ใช้กิจการสาธารณะเท่านั้น)

5.เครื่องรับสัญญาณ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (TVRO) เพื่อการรับชมโดยเฉพาะ ซึ่งมิได้มีการนำสัญญาญไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

แก้ไข
(ประกาศ สำนักงาน กทช.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง)