[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
13/07/2566
News

 

 

  • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน สำนัก ทท. ขอแจ้งการเข้าขอรับบริการดังนี้
 
  • 1. งานบริการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class A  และ Class B) และการยื่น SDoC ให้ดำเนินการยื่นผ่าน email : standard@nbtc.go.th 

 

  • 2. งานตรวจสอบและทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ให้ทำการแจ้งนัดหมายผ่าน email :  standard@nbtc.go.th ก่อนการเข้าขอรับบริการ        
  • 3. การขอคำปรึกษาหารือการทดสอบ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ให้ใช้ช่องทาง  email :  standard@nbtc.go.th ในการปรึกษาหารือ 
  • 4. สำหรับงานขอคัดสำเนาใบรับรองออนไลน์ ยังสามารถดำเนินการได้ตามปรกติ เข้าไปที่ standard.nbtc.go.th ==> เลือกบริการออนไลน์ ==> เลือกบริการคัดสำเนาออนไลน์ 
 
  • ทั้งนี้ ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อ หรือจัดส่งแบบคำขอรับบริการพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทาง e-mail :  standard@nbtc.go.th โดยการปฏิบัติตามคู่มือการยื่นคำขอผ่านช่องทาง e-mail นี้
   

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วย

สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม


  

 


 


 

Screenshot-2023-07-12-104251.png

หรือสแกน QR Code

 

 

บริการออนไลน์

 

กรุณาเลือกบริการออนไลน์

 

คัดสำเนา.png    นัดหมายล่วงหน้า.png