[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[Error loading the WebPart 'cmstreemenu' of type 'cmstreemenu']
บริการออนไลน์ > รหัสประจำตัวผู้ประกอบการ > Supplier ID

Supplier ID

 

รหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ

 

 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับขอรหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ
ความหมาย
  เป็นรหัสรหัสประจําตัว 4 หลักที่สำนักงาน กสทช. ออกให้ผู้ประกอบการประกอบการยื่นคำขอรับบริการ
  ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
การแสดงรหัส
   - ประกอบการยื่นคำขอทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (Testing)
   - ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (Class A)
   - ประกอบการยื่นคำขอรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (Class B)
   - ประกอบการยื่นคำขอรับเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (Label)
   - ประกอบการยื่นคำขอคัดสำเนาใบรับรอง-จดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
เอกสารประกอบ
การยื่น
  - สำเนาใบรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 90 วัน
  กรณีมอบอำนาจ
  - หนังสือมอบอำนาจรายปี พร้อมติดอากร 30 บาท
  ดาวน์โหลดได้ที่ : แบบฟอร์มมอบอำนาจ
  - สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ - ผู้รับมอบอำนาจ
  - ใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมฯ 
*ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ ทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท
 อนุญาตให้สามารถใช้โปรแกรม Acrobat Reader หรือโปรแกรมอื่นๆ ในการประทับตราของนิติบุคคลและลายมือชื่อได้
ช่องทางการยื่น  ส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ standard@nbtc.go.th
 1. หัวข้ออีเมลล์ ขอรหัสรหัสประจําตัว บริษัท __________________
 2. เนื้อหาอีเมลล์
 ขอยื่นรหัสรหัสประจําตัว
 ชื่อบริษัท :____________
 
 3. แนบไฟล์เอกสารทั้งหมดรูปแบบไฟล์ Pdf.
 - หากไฟล์มีขนาดใหญ่ สามารถใช้บริการ cloud storage (เช่น google drive, onedrive)
 เพื่อเก็บไฟล์และเปิดสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึงไฟล์ผ่านลิ้งค์ได้ จากนั้นนำส่งลิ้งค์ดังกล่าวส่งให้
 สำนักงานตรวจสอบเอกสาร
ช่องทางการตรวจสอบ  หากนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา มีรหัสประจำตัวของผู้ประกอบการแล้ว
 ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ : https://hub.nbtc.go.th/supplier
ค่าธรรมเนียม  -
อายุใบอนุญาต  -

 

*** พบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : 
standard@nbtc.go.th