[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ปริมาณการนำเข้าโทรศัพท์มือถือ

ปริมาณการนำเข้าโทรศัพท์มือถือ (ระบบโทนศัพท์เคลื่อนที่)

 

 

 

 

ปี

จำนวนรุ่น

จำนวนเครื่อง

2552

1,476

16,230,612

2553

965

19,991,952

2554

666

22,789,286

2555

660

23,053,090

2556

792

26,515,679

2557

990

21,702,388

รวม

5,549

130,283,007

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

 

ตารางแสดง ปริมาณการนำเข้าโทรศัพท์มือถือ ระหว่างปี 2552 - 2557

 

ปริมาณการนำเข้าโทรศัพท์มือถือ (ระบบโทนศัพท์เคลื่อนที่) จำแนกเป็นรายเดือน