[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
08/08/2557
สำนักงาน กสทช. และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา จัดการประชุม เรื่อง Wireless Landscape: 5G Towards 2020
สำนักงาน กสทช. และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา จัดการประชุม เรื่อง Wireless Landscape: 5G Towards 2020


สำนักงาน กสทช. และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา จัดการประชุม เรื่อง Wireless Landscape: 5G Towards 2020  

       เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รสทช. ภารกิจโทรคมนาคม เปิดการประชุม และนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม

       วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ ที่จะนำมาใช้ประกอบการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. รวมทั้ง ผู้ประกอบการ นักวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ