[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
28/03/2556
การเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ RFID
สำนักงาน กสทช. จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ RFID


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 สำนักงาน กสทช. ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบ การ RFID เพื่อลดปัญหาการรบกวนคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวรายงานการสัมมนา โดยมี พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ RFID" เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม RFID และการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เครื่องวิทยุโทรคมนาคมประเภท RFID การกำกับดูแล การตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ RFID และภาระรับผิดชอบของผู้ประกอบการ RFID ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

คลิ๊กเพื่อรับชมวิดิโอ

สรุปรายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท RFID ที่ผ่านการจดทะเบียนเครื่องฯ จากสำนักงาน กสทช. แล้ว

ภาพบรรยายกาศวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556
0001.jpg

0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0006.jpg