[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
16/07/2557
การรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
การรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พ.ศ. ....


วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่ว ไปต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553

           สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

1) E-mail: standard@nbtc.go.th

2) โทรสาร 0 2271 3518

3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (เรียน เลขาธิการ กสทช. สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 พหลโยธิน 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400)

การส่งความเห็นต่อร่างประกาศ ฯ ตามช่องทาง 1 - 3 ข้างต้น สามารถจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

            การ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง Sapphire I-II ชั้น ๒ โรงแรม Century Park กรุงเทพมหานคร

           หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวีรศักดิ์ แก้วศรีดำ
และนายธีระ จงสมชัย สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 653 หรือ 654

          

เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น (คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)


- เอกสารประกอบการรับฟังฯ 

- ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พ.ศ. ....

- แบบแสดงความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พ.ศ. ....

- แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ