[Error loading the WebPart 'LanguageSelection' of type 'languageselection']
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR)


เครื่องโทรคมนาคมลูกข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผ่านการตรวสอบรับรอง

"อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate, SAR)"

ตามมาตรฐานความปลอดภัย กทช. มท. 5001 - 2550

 

หมายเหตุ คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลดไฟล์